2010/01/04

PHP: Loop

Давталтын үйлдэл нь гэсэн яг C/C++ хэлтэй адилхан(PHP хэл маань өөрөө C/C++ синтакс дээр тулгуурлан хөгжүүлэгдсэн).

Өмнөх нөхцөлт давталт:
while(нөхцөл){
        //үйлдлүүд
}

Дараах нөхцөлт давталт:
do{
        //үйлдлүүд
}while(шалгах нөхцөл);

Параметрт давталт:
for(давталт эхлэх үеийн утга оноох; шалгах; утга өөрчлөх){
        //хийгдэх үйлдлүүд
}

Жишээ кодууд:

<?php
        $i = 0;
        while($i < 10){
                echo $i." * ".$i." = ".$i*$i."<br>";
                $i ++;
        }
?>
Үр дүн:
0 * 0 = 0
1 * 1 = 1
2 * 2 = 4
3 * 3 = 9
4 * 4 = 16
5 * 5 = 25
6 * 6 = 36
7 * 7 = 49
8 * 8 = 64
9 * 9 = 81

<?php
        $i = 0;
        do{
                $i ++;
                echo $i." * ".$i." = ".$i*$i."<br>";
        }while($i != 10);
?>

Үр дүн:
1 * 1 = 1
2 * 2 = 4
3 * 3 = 9
4 * 4 = 16
5 * 5 = 25
6 * 6 = 36
7 * 7 = 49
8 * 8 = 64
9 * 9 = 81
10 * 10 = 100

<?php
        for($i = 0; $i < 8; $i ++){
                echo "For loop<br>";
        }
?>

Үр дүн:
For loop
For loop
For loop
For loop
For loop
For loop
For loop
For loop

No comments:

Post a Comment

Миний бичсэн бичлэг танд өчүүхэн ч болтугай хэрэг болсон бол сэтгэгдлээ бичиж үлдээхийг хүсье. Баярлалаа :)