2014/05/15

Jquery Ajax loader


$(function () {
        if (window.location.hash){ contentload(window.location.hash);}

        $("body").on("click", "a", function(event){
          fragment = this.hash; 
          if(this.hostname == window.location.hostname )
          {
            if($(this).attr('data-toggle') != "dropdown" && $(this).attr('target') != "_blank")
            {
              var load_url = this.href.split('<?php echo $_SERVER['SERVER_NAME']?>');
              contentload(load_url[1], true);
            }
            return false;
          }
        });
        
        window.onpopstate = function(event) {
            load_url = location.href;
            contentload( load_url, false);
            console.log("path: " + load_url);
            
        };
        
    });
    function contentload(load_url, is_link) {
        $("#body-loader").show();
        
        $.ajax({
          url   : load_url, 
          success : function(data) {
            $('#container-wrapper').html(data);
            $("#body-loader").hide();
            if(is_link)
            {
              var full_url = '//<?php echo $_SERVER['SERVER_NAME']?>'+load_url;
              history.pushState({}, 'New URL: ' + full_url, full_url);
            }
            load_start();
          }           
        });  
    }

Cache header for Apache


<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 2 days"
</IfModule>


<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 2 days"
</IfModule>

2014/03/17

Quote.mn - Онч үгсийн сайт

Quote.mn
Хэдэн жилийн өмнө, тодруулбал 2011 оны 7 сарын 10-ны өдөр онч мэргэн үгсийн сайт хийх шийдвэрээ биелүүлэхээр http://quote.mn/ домэйнийг худалдаж авснаа санаж байна. Санаагаа хэрэгжүүлэхээр 2 ч удаа кодын ажлыг гүйцэлдүүлсэн ч нэвтрүүлж чадалгүй орхисон.

Гадны сайтуудаас гайгүй хэдэн онч үг бот гүйлгэж авсан ч тэр өгөгдлийн сангаа хуудаслаж, оновчилж зохион байгуулахаас залхуурч нэг алгасав. 2 жилийн дараа Монгол хэл рүү нээлттэй орчуулгатай хийхээр болж, нийтийн сүлжээнүүдээр зарлан идэвхитэн орчуулагч хайхаа шийдсэн ч уур амьсгал эсрэгээрээ, "онч үгсийг үзэн ядагчид" нийтийн сүлжээдээр дүүрэн байгааг мэдээд хүсэл унтарсан удаа бий.

Ухаалаг үгсийг олон уншаад, хэлээд давтаад байх нь хүнийг ухаантай харуулдаг ч ухаантай болгочихдоггүй, үйл хөдлөлөөрөө ухааныг баталдаг. Гэхдээ төрөлхийн боловч тэлж нээгдээгүй ухаанд ухаарал нэмэрлэх үгс л ус, агаар мэт хэрэгцээтэй байж болох, үгүй ч байж болох.

3 жилийн өмнө худалдаж авч хадгалсан домэйнийг юутай ч нэг бүтээл болгож гаргалаа. Монгол хэл дээр гаргах, орчуулгын систем хийх санаа байсан ч нэг хэсэгтээ хийхгүй. Монгол хэл дээр орчуулах нь зүйтэй, дэмжинэ, оролцоно гэсэн санал хүсэлт хангалттай олон иртэл англи хэл дээрхи агуулга, системийг хөгжүүлнэ.

2014/02/06

Symfony 1.4: sfImageFileValidator

Symfony 1.4 дээр upload хийж буй зургийн өргөн, өндрийг шалгах шалгагч.

$this->validatorSchema['picture'] = new sfImageFileValidator(
   array(
    'required' => $this->getObject()->isNew() ? true : false,
    'path' => sfConfig::get('sf_upload_dir') . '/content_picture',
    'max_size' => 1048576,
    'min_height' => '292',
    'min_width' => '640',
    'mime_types' => array(
     'image/jpeg',
     'image/pjpeg',
     'image/png',
     'image/x-png',
     'image/gif',
     )
    ),
    array(
     'required' => 'Та зураг оруулна уу',
     'max_size' => 'Таны оруулсан зурагны хэмжээ иx байна. Хамгийн иxдээ 1024kb.',
     'mime_types' => 'Та зөвxөн зурган файл оруулаx боломжтой'));

Байдлаар ашиглана. Validator-ийн код:

2014/01/20

Symfony 1.4: sfWidgetFormDoctrineChoice виджетийн method-ийг параметертэй болгож сайжруулсан нь.

<?php
/**
* sfWidgetFormDoctrineChoiceWithParams represents a sfWidgetFormDoctrineChoice with parameter capability on table_method.
*/
class sfWidgetFormDoctrineChoiceWithParams extends sfWidgetFormDoctrineChoice {
  /**
  * @see sfWidget
  */
  public function __construct($options = array(), $attributes = array()) {
    $options['choices'] = array();
    parent::__construct($options, $attributes);
  }
  /**
  * Constructor.
  *
  * Available options:
  *
  * * model:    The model class (required)
  * * add_empty:  Whether to add a first empty value or not (false by default)
  *         If the option is not a Boolean, the value will be used as the text value
  * * method:    The method to use to display object values (__toString by default)
  * * key_method:  The method to use to display the object keys (getPrimaryKey by default)
  * * order_by:   An array composed of two fields:
  *          * The column to order by the results (must be in the PhpName format)
  *          * asc or desc
  * * query:    A query to use when retrieving objects
  * * multiple:   true if the select tag must allow multiple selections
  * * table_method: A method to return either a query, collection or single object
  *
  * @see sfWidgetFormSelect
  */
  protected function configure($options = array(), $attributes = array()) {
    $this->addRequiredOption('model');
    $this->addOption('add_empty', false);
    $this->addOption('method', '__toString');
    $this->addOption('key_method', 'getPrimaryKey');
    $this->addOption('order_by', null);
    $this->addOption('query', null);
    $this->addOption('multiple', false);
    $this->addOption('table_method', null);
    parent::configure($options, $attributes);
  }
  /**
  * Returns the choices associated to the model.
  *
  * @return array An array of choices
  */
  public function getChoices() {
    $choices = array();
    if (false !== $this->getOption('add_empty')) {
      $choices[''] = true === $this->getOption('add_empty') ? '' : $this->translate($this->getOption('add_empty'));
    }
    if (null === $this->getOption('table_method')) {
      $query = null === $this->getOption('query') ? Doctrine_Core::getTable($this->getOption('model'))->createQuery() : $this->getOption('query');
      if ($order = $this->getOption('order_by')) {
        $query->addOrderBy($order[0] . ' ' . $order[1]);
      }
      $objects = $query->execute();
    } else {
      $results = $this->callTableMethod();
      if ($results instanceof Doctrine_Query) {
        $objects = $results->execute();
      } else if ($results instanceof Doctrine_Collection) {
        $objects = $results;
      } else if ($results instanceof Doctrine_Record) {
        $objects = new Doctrine_Collection($this->getOption('model'));
        $objects[] = $results;
      } else {
        $objects = array();
      }
    }
    $method = $this->getOption('method');
    $keyMethod = $this->getOption('key_method');
    foreach ($objects as $object) {
      $choices[$object->$keyMethod()] = $object->$method();
    }
    return $choices;
  }
  /**
  * Gets result for 'choices' from the Table class of model
  *
  * @return mixed Result of table method [Doctrine_Query, Doctrine_Collection, Doctrine_Record]
  */
  private function callTableMethod() {
    $tableMethod = $this->getOption('table_method');
    if (is_array($tableMethod)) {
      $results = call_user_func_array(array(Doctrine::getTable($this->getOption('model')),
        $tableMethod['method']), $tableMethod['parameters']);
    } else {
      $results = Doctrine::getTable($this->getOption('model'))->$tableMethod();
    }
    return $results;
  }
}
?>

Ашиглахдаа:

<?php
$this->setWidgets(array(
  'portraits' => new customWidgetFormDoctrineChoiceWithParams(array(
    'model' => 'EclecticPortrait',
    'multiple' => true,
    'expanded' => true,
    'table_method' => array('method' => 'getUserPortraits', 'parameters' => array($this->getOption('contact'), $this->getOption('id'))),
    )),
  ));
?>