2014/02/06

Symfony 1.4: sfImageFileValidator

Symfony 1.4 дээр upload хийж буй зургийн өргөн, өндрийг шалгах шалгагч.

$this->validatorSchema['picture'] = new sfImageFileValidator(
   array(
    'required' => $this->getObject()->isNew() ? true : false,
    'path' => sfConfig::get('sf_upload_dir') . '/content_picture',
    'max_size' => 1048576,
    'min_height' => '292',
    'min_width' => '640',
    'mime_types' => array(
     'image/jpeg',
     'image/pjpeg',
     'image/png',
     'image/x-png',
     'image/gif',
     )
    ),
    array(
     'required' => 'Та зураг оруулна уу',
     'max_size' => 'Таны оруулсан зурагны хэмжээ иx байна. Хамгийн иxдээ 1024kb.',
     'mime_types' => 'Та зөвxөн зурган файл оруулаx боломжтой'));

Байдлаар ашиглана. Validator-ийн код: