2017/04/06

Symfony 1.4-ийг composer package ашиглах боломжтой болгох

Symfony lib-ийн lib/autoload/sfAutoloadAgain.class.php-ийн 72-р мөрөнд дараах кодыг өөрчилж оруулснаар сүүлийн үеийн composer-ээр суудаг package-үүдийг load хийж болж байна.

if (is_array($autoload) && $this === $autoload[0])

Doctrine form ашиглалгүйгээр file upload хийх

<?php
foreach ($request->getFiles() as $fileName) {

            $fileSize = $fileName['size'];
            $fileType = $fileName['type'];
            $theFileName = $fileName['name'];
            $uploadDir = sfConfig::get("sf_upload_dir");
            $Contacts_uploads = $uploadDir.'/contacts_uploads';

            if(!is_dir($Contacts_uploads))
                mkdir($Contacts_uploads, 0777);            

            move_uploaded_file($fileName['tmp_name'], "$Contacts_uploads/$theFileName");

        }
?>