2015/10/05

Тэмцээн #01

Өнгөрөсөн амралтын өдрүүдэд зохиогдсон https://www.hackerrank.com/contests/sict01/challenges тэмцээнд идэвхитэй оролцож амжилт гаргасан найзууддаа баярлалаа.Шат, Чапаев Петка 2 бодлогуудын хувьд шийдэл нь тодорхой хялбар бодлого тул бодолт хийлгүй орхиё.Индиан Жонс ба Нууцлаг хаалга бодлогын шийдэл нь орж хоёр хүснэгтийг тулгаж үзэх замаар хоёр дахь хүснэгт эхний хүснэгтэд агуулагдаж байгаа эсэхийг шалгахад хангалттай.#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <vector>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;


int main() {
  /* Enter your code here. Read input from STDIN. Print output to STDOUT */  
  int R, C, r, c, i, j, t;
  short grid[1000][1000], pattern[1000][1000];
  //Accepting Inputs
  cin>>t;
  while (t--) {
  cin>>R>>C;
  for(i=0; i<R; i++) {
    for(j=0; j<C; j++){
      char c;
      cin>>c;
      grid[i][j] = c - '0';
    }
  } 
  cin>>r>>c;
  for(i=0; i<r; i++) {
    for(j=0; j<c; j++){
      char c;
      cin>>c;
      pattern[i][j] = c - '0';
    }
  }
  //Searching grid
  bool flag = false;
  for(i=0; i<=R-r; i++){
    for(j=0; j<=C-c; j++) {
      if(grid[i][j]==pattern[0][0]){
        int a, b;
        //cout<<i<<" "<<j<<" "<<grid[i][j]<<endl;
        for(a=0; a<r; a++){
          for (b=0; b<c; b++){
            if(grid[i+a][j+b] == pattern[a][b]) flag = true;
            else {
              flag = false;
              break;
            }
          }
          if(!flag) break;
        }
      }
      if(flag) {
        cout<<"YES"<<endl;
        break;
      }
    }
    if(flag) break;
   }
    if(!flag) cout<<"NO"<<endl;
  }
  return 0;
}

Түвшний нэвтрэлт бодлогын хувьд өгөгдсөн S цэгээс графын бүх оройд түвшний нэвтрэлт хийхдээ тухайн оройд хэдэн алхамаар очсоныг(нэг алхам нь 6 урттай) нэг массивт тэмдэглээд, тухайн массивийн агуулгыг хэвлэхэд хангалттай.

#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <vector>
#include <list>
#include <map>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

vector< vector<int> >g(1001);
list< int >nodes;
map<int, bool>v;
bool visited[1001];
int steps[1001];
void bfs(){
  int s = nodes.front();
  nodes.pop_front();
  for(int i = 0; i < g[s].size(); i++){
    if(!visited[g[s][i]]){
      steps[g[s][i]] = steps[s] + 6;      
      nodes.push_back(g[s][i]);
      visited[g[s][i]] = true;
    }
  }
  
  if(nodes.size()){  
    bfs();
  }
}

int main() {
  int t, m, n, x, y, s;
  
  scanf("%d", &t);
  while(t--){
    
    nodes.clear();
    
    for(int i = 0; i < 1001; i++){ visited[i] = false; steps[i] = -1; g[i].clear(); }
    
    scanf("%d %d", &n, &m);
    
    for(int i = 0; i < m; i++){
      scanf("%d%d", &x, &y);
      g[x].push_back(y);
      g[y].push_back(x);
    }
    scanf("%d", &s);
    nodes.push_back(s);
    steps[s] = 0;
    bfs();
    
     for(int i = 1; i <= n; i++){
       if(i != s)  
        printf("%d ", steps[i]);
     }
    printf("\n");
  }
  return 0;
}

Хүснэгт эргүүлэлт бодлогын хувьд өгөгдсөн хүснэгт

a11 a12 a13 a14 a15

a21 a22 a23 a24 a25

a31 a32 a33 a34 a35

a41 a42 a43 a44 a45

гэж бодвол

Гадна хүрээг:

a11 a12 a13 a14 a15

a21         a25

a31         a35

a41 a42 a43 a44 a45

->

a11 <- a12 <- a13 <- a14 <- a15 <- a25 <- a35 <- a45 <- a44 <- a43 <- a42 <- a41 <- a31 <- a21

Түүний дотор хүрээг:

  a22 a23 a24

  a32 a33 a34

->

a22 <- a23 <- a24 <- a34 <- a33 <- a32

гэсэн цуваанд шилжүүллээ гэс бодоход R удаагийн эргүүлэлтийн дараах тухайн элементийн байршил АгуулагдажбайгааЦуваа[R%(цувааны урт)] гэсэн байдлаар олдоно.

#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <vector>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stdio.h>
using namespace std;


void printMatrix(vector< vector<int> > & matrix, int M, int N)
{

  for(int row = 0; row < M; row++)
  {
    for(int column = 0; column < N; column++)
    {
      printf("%d ", matrix[row][column]);
    }
    printf("\n");
  }

}

void Matrix_Rotation(vector< vector<int> > & matrix, int M, int N, int R)
{
  vector< vector<int> > old_matrix = matrix;
 
  int num_rings = min(M,N)/2;
  int num_elems_to_queue;
  for(int ring = 0; ring < num_rings; ring++)
  {
    queue<int> ring_queue;
   //populate ring queue
   
   //populate top side
   num_elems_to_queue = (N - (2 * ring)) - 1;
    for(int num_elems_queued = 0; num_elems_queued < num_elems_to_queue; num_elems_queued++)
    {
      ring_queue.push(matrix[ring][ring + num_elems_queued]);
    }

   //populate right side
   num_elems_to_queue = (M - (2 * ring)) - 1;
    for(int num_elems_queued = 0; num_elems_queued < num_elems_to_queue; num_elems_queued++)
    {
      ring_queue.push(matrix[ring + num_elems_queued][N - 1 - ring]);
    }

    //populate bottom side
   num_elems_to_queue = (N - (2 * ring)) - 1;
    for(int num_elems_queued = 0; num_elems_queued < num_elems_to_queue; num_elems_queued++)
    {
      ring_queue.push(matrix[M - 1 - ring][N - 1 - ring - num_elems_queued]);
    }

    //populate left side
   num_elems_to_queue = (M - (2 * ring)) - 1;
    for(int num_elems_queued = 0; num_elems_queued < num_elems_to_queue; num_elems_queued++)
    {
      ring_queue.push(matrix[M - 1 - ring - num_elems_queued][ring]);
    }

    int rotations = R % ring_queue.size();
    for(int r = 0; r < rotations; r++)
    {
      ring_queue.push(ring_queue.front());
      ring_queue.pop();
    }
    
    //populate top side
   num_elems_to_queue = (N - (2 * ring)) - 1;
    for(int num_elems_queued = 0; num_elems_queued < num_elems_to_queue; num_elems_queued++)
    {
      matrix[ring][ring + num_elems_queued] = ring_queue.front();
      ring_queue.pop();
    }

   //populate right side
   num_elems_to_queue = (M - (2 * ring)) - 1;
    for(int num_elems_queued = 0; num_elems_queued < num_elems_to_queue; num_elems_queued++)
    {
      matrix[ring + num_elems_queued][N - 1 - ring] = ring_queue.front();
      ring_queue.pop();
    }

    //populate bottom side
   num_elems_to_queue = (N - (2 * ring)) - 1;
    for(int num_elems_queued = 0; num_elems_queued < num_elems_to_queue; num_elems_queued++)
    {
      matrix[M - 1 - ring][N - 1 - ring - num_elems_queued] = ring_queue.front();
      ring_queue.pop();
    }

    //populate left side
   num_elems_to_queue = (M - (2 * ring)) - 1;
    for(int num_elems_queued = 0; num_elems_queued < num_elems_to_queue; num_elems_queued++)
    {
      matrix[M - 1 - ring - num_elems_queued][ring] = ring_queue.front();
      ring_queue.pop();
    }

    
  }

  printMatrix(matrix, M, N);
}


int main() {
  /* Enter your code here. Read input from STDIN. Print output to STDOUT */
  int M, N, R, elem;
  cin >> M;
  cin >> N;
  cin >> R;

  vector< vector< int > > matrix;
  vector< int > row_vec;
  for(int row = 0; row < M; row++)
  {
    for(int column = 0; column < N; column++)
    {
      cin >> elem;
      row_vec.push_back(elem);
    }
    matrix.push_back(row_vec);
    row_vec.clear();
  }

  Matrix_Rotation(matrix, M, N, R);
  return 0;
}

No comments:

Post a Comment

Миний бичсэн бичлэг танд өчүүхэн ч болтугай хэрэг болсон бол сэтгэгдлээ бичиж үлдээхийг хүсье. Баярлалаа :)